GALLERY

WYCIECZKI

Genewa

Okolice Genewy

Berno

Okolice Berna

Zurych

Okolice Zurychu

Lucerna

Lugano i okolice

INFORMACJA

USLUGI

Visits

   odwiedzający

   odwiedzających online

INFORMACJA - Regulamin

Szanowny Kliencie,

Niżej jest przedstawiony regulamin dotyczący zasad realizacji, opłaty i anulowania usług turystycznych oferowanych przez stronę internetową Firmy DariaTour (Firma) na rzecz klienta (Klient).

 

SKŁADANIE ZAMóWIENIA

1.Klient wysyła zamówienie o rezerwację usług turystycznych w formie elektronicznej na adres mailowy firmy [email protected]

2. Informacja zwrotna na temat rezerwacji usługi turystycznej i możliwości jej realizacji będzie wysłana przez Firmę w ciągu 48 godzin.

3. Firma wysyła detale zamówienia: rodzaj usługi (w przypadku transportu jego rodzaj, kłasę, kategorię lub charakterystykę), ilość usług turystycznych, cenę, czas realizacji, termin platności i termin bezkosztowej anulacji.

4. Po uzgodnieniu warunków i detali usługi/imprezy Firma wysyła fakturę.

5. W przypadku braku płatności usługi turystycznej przez Klienta w wyznaczonym terminie Firma ma prawo na anulowanie rezerwacji.

 

PŁATNOść

1. Po uzyskaniu potwierdzenia rezerwacji Klient jest zobowiązanyi dokonać płatności na podstawie faktury.

2. Opłata w wysokości 100% powinna być dokonana przez Klienta nie później niż za 7 dni przed terminem rozpoczęcia usługi.

3. Usługa będzie świadczona przez Firmę tylko w przypadku pełnej opłaty usługi przez Klienta.

4. W przypadku, jeżeli między Firmą a Klientem są omówione inne formy opłaty, to ww punkty nie są brane pod uwagę.

5. Firma akceptuje opłatę kartami płatniczymi Visa, Visa Electron,MasterCard, MasterCard Electronic i Maestro, również systemem PayPal i Western Union.

 

ANULOWANIE REZERWACJI

1. Przy anulowaniu zlecenia przez Klienta w terminie mniej niż 2 dni (48 h) przed rozpoczęciem usługi Klient nie ponosi żadnych strat finansowych. W przypadku płatności kartą zwrot wpłaconej sumy zostanie wykonany na kartę płatniczą.

2. Przy anulowaniu zlecenia przez Klienta w okresie krótszym niż 2 dni (48h) przed rozpoczęciem usługi, Klient zobowiązany jest do zapłaty 50% od ceny usługi.

3.Przy anulowaniu zamówienia przez Klienta w dzień realizacji usługi (mniej niż 24h przed usługą) lub w przapadku nie stawienia się Klienta bez wcześniejszego pisemnego powiadomienia, Klient jest zobowiązany do zapłaty 100% od ceny zamówionej usługi.

4. Jeżeli Klient przenosi godzinę rozpoczęcia usługi na więcej niż 60 min do przodu lub do tylu i informuje o tym Firmę mniej niż 24h przed rozpoczęciem usługi, jest to uznane przez Firmę jako nowe zlecenie i zobowiązuje Klienta do 100% zapłaty nowej rezerwacji. Wyjątkiem są zatrzymania lotów, pociągów, strajki oraz inne sytuacje, na które Klient nie mógł wpłynąć lub przedwidzieć wcześniej.

5. W przypadku nie stawiania się Klienta Firma ma prawo anulować usługę przewodnicką po 15 min oczekiwania bez zwrotu 100% należności finansowych.

6. W przypadku, jeżeli między Firmą a Klientem są omówione inne formy anulowania rezerwacji, to ww punkty nie są brane pod uwagę.

7. Klient ma prawo na zawarcie umowy ubiezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej.

8. Przy rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej Klient ma prawo zawiadomić Firmę  o przeniesienie uprawnień na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie w terminie nie później niż 24h przed razpoczęciem imprezy.

9. Wszystkie zmiany w rezerwacjach są przyjmowane przez Firmę wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax).
 

REKLAMACJE

1. Roszczenia z tytułu świadczonych usług, z ich braku lub nie wystarczająco wysokiej jakości są składane w formie pisemnej do przedstawiciela Firmy na trasie, kopia roszczenia jest wysyłana do centrali w terminie 7 dni od doręczenia. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 4 tygodni od daty otrzymania. W tym czasie strony wzajemnie są poinformowane na piśmie o decyzji. Jeśli reklamacja będzie uznana za uzasadnioną, to Firma przysługuje odszkodowanie Klientowi.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy [email protected]

 

POLITYKA PRYWATNOśCI

1. Przy współpracy z Klientem Firma wymaga wprowadzenia danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail).

2. Dane osobowe są wykorzystane w celach wystawienia faktury, co umożliwia realizację transakcji planiczych przez Klienta.

3. Wszystkie dane osobowe są dostarczane do Firmy wyłącznie za zgodą Klienta.

4. Dane te nie są wprowadzane i przechowywane w bazach danych oraz nie są podawane podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody Klienta. Dane osobowe są kasowane po 12 miesiącach po realizacji usługi. Firma gwarantuje poufność danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

5. Od strony Firmy są podjęte wszelkie techniczne środki ochrony dostarczonych przez Klienta danych osobowych przed bezprawnym dostępem do nich.

6. Nieniejszy regulamin akceptowany przez Klienta stanowi umowę o świadczenie usług turystycznych pomiędzy Klientem a Firmą. W imieniu Firmy niniejsza umowa jest podpisana przez osobę: Albino Moreira da Costa - dyrektor.

7. Niniejszy regulamin opiera się na Ust. o usługach turystycznych od 29.08.1997, zm. z 29.04.2010r.

Wszystkie pytania i propozycje prosimy wysyłać na adres DariaTour w Szwajcarii: 

+41 763 827 076, [email protected], 1233, aire la ville 28, Bernex (Geneve), Szwajcaria

 

 

Firma DariaTour jest wpisana do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego pod numerem Z/55/2013

Ubiespieczenie:  TU Europa


Data utworzenia: 04/06/2015 @ 15:08
Ostatnie zmiany: 30/10/2015 @ 14:44
Kategoria : INFORMACJA


Wersja do druku Wersja do druku

 
KONTAKT

Kontakt:

+41 763 827 076 (Whatsapp)

+37 254 698 054

+48 608 752 292 (Viber)

[email protected]

Skype: DariaTour

Accepted payment types:

karty.jpg

paypal.jpg

 

 

 

 

 

 

 

INNE WYCIECZKI